O obci Stožec

Šumavská obec Stožec leží zhruba 35 km jižně od okresního města Prachatice. V jejích třech místních částech – Stožci, Českých Žlebech a Dobré – žije v současné době zhruba 220 obyvatel. První písemná zmínka o obci je datována rokem 1769, avšak skutečný rok založení původně dřevařské osady není znám.

Největšího rozmachu dosáhl Stožec v první polovině 20. století. S vybudování osmikilometrové železniční tratě z Černého Kříže do Nového Údolí došlo v roce 1910 k propojení jihočeských a pošumavských tratí s tratěmi bavorskými. Počet obyvatel postupně narostl až k číslu 2811, když tento údaj byl zaznamenán v roce 1930.

Prudký zlom nastal po druhé světové válce kdy byly v souvislosti s odsunem vyhnáni obyvatelé německé národnosti a ve Stožci zůstalo pouze necelých 600 obyvatel. V důsledku represí komunistického režimu, spojených s restrikcí obyvatel v příhraničním pásmu, počet obyvatel dále klesal až na současných zhruba 220 obyvatel, z toho 60 v osadě České Žleby a 6 v osadě Dobrá.

Zajímavosti v obci a blízkém okolí

Vodní nádrž Lipno – vodní dílo vybudované v letech 1952-1959 na řece Vltavě. Při délce 42 km a šíři až 5 km dosahuje rozlohy téměř 50 km2 a jedná se tak nejen o největší přehradní nádrž, ale dokonce o největší vodní plochu v ČR, která patří k předním turistických destinacím v ČR. Lipno je se Stožcem propojeno novou stezkou pro in-line bruslení s kvalitním asfaltovým povrchem.

Stožecká kaple – dřevěná poutní Kaple Panny Marie vznikla v roce 1791 pod zaniklým hradem. Poutníky byla vyhledávána kvůli léčivým účinkům místního pramene a zázračného obrazu Panny Marie. V padesátých letech minulého století byla odstraněna. Do současné podoby byla kaple vystavěna v roce 1988 podle její kopie, která stojí v německé obci Phillipsreut.

Hrad – byl vystavěn ve 13. století na Stožecké skále pravděpodobně z důvodu ochrany Zlaté stezky. Zpustl v 16. století a do dnešních dnů se nedochoval ani jeho název, pouze jeho ruiny.

Stožecká skála – na jižním svahu Stožecké skály se nachází chráněná oblast s původním porostem klenové jedlobučiny, ze které je zde nádherný výhled do okolí.

Schwarzenberský plavební kanál – 44 km dlouhý vodní kanál spojuje jeden z přítoků Studené Vltavy s přítokem Dunaje a propojuje tak úmoří Severního a Černého moře. Byl postaven v letech 1789 až 1822 podle projektu Ing. Josefa Rosenauera.

Soumarský most – původně dřevěný historický most byl vystavěn na trase Zlaté stezky v místech, kde se karavany se soumary brodily přes řeku. Dnes je nahrazen betonovou konstrukcí, za kterou se táhne rozlehlá rašelinná louka zvaná Malá niva.

Historické zajímavosti

Pytlácká bitva – krvavá událost z února 1850 se odehrála v místním hotelu Pstruh, ve kterém se opevnili lesníci, na které zaútočili bavorští pytláci. Výsledkem přestřelky bylo několik mrtvých a mnoho zraněných na obou stranách.

Zlatá stezka – systém severo-jižních středověkých obchodních cest, které překračovaly Šumavu a spojovaly Čech Podunajím. První písemné zprávy o stezkách, z nichž  jedna vedla přes České Žleby, pocházejí z 11. století, skutečné stáří je však patrně mnohem větší. Zlaté stezky přinášely rozkvět a prosperitu celému okolí a vzniklo na nich spousta obcí a měst (mj. Prachatice, Volary či Pasov). S krátkou přestávkou v období husitských válek patřila Zlatá stezka ve 14. až 16. století k nejvýznamnějším středověkým spojnicím, když hlavní náklad tvořila sůl. Úpadek nastal po třicetileté válce, navíc po roce 1706 zakázal císař Josef I dovoz jiné než rakouské soli, následkem čehož provoz na Zlaté stezce zcela zanikl.

O Národním parku Šumava

Největší český národní park byl vyhlášen nařízením Vlády ČR v roce 1991 uvnitř dosavadní Chráněné krajinné oblasti Šumava (CHKO Šumava). CHKO Šumava tak plní funkci ochranné zóny Národního parku a zároveň spravuje i další nejcennější partie Šumavy – jako je Královský hvozd a Boubín. Primárním předmětem ochrany Národního parku tvoří unikátní nerušeně se vyvíjející biologická společenstva horských smrčin, pralesních porostů, rašelinišť, slatí či karových jezer. Jedná se o jeden z největších souvislých lesních komplexů ve střední Evropě, který je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, mezi kterými k nejznámějším patří rys ostrovid, los evropský a tetřev hlušec.

Národní park lze ze severovýchodu po jihovýchod geomorfologicky rozdělit na Šumavské pláně, Železnorudskou hornatinu, Boubínskou hornatinu, Želnavskou hornatinu a Trojmezenskou hornatinu s Vltavskou brázdou. Nejnižším bodem NP Šumava je údolí Otavy u Rejštejna v nadmořské výšce 570 metrů, nejvyšším je vrchol Plechého s 1378 metry.

Rozvodí NP Šumava

Národním parkem probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Naprostá většina území Národního parku náleží k úmoří Severního moře, když je odvodňována zejména řekami Vltavou a Otavou. Východní část území NP Šumava je odvodňována Teplou a Studenou Vltavou. Vltava ještě jako Černý potok pramení na svahu Černé hory a následně po soutoku s Vltavským potokem u Borových Lad se stává Teplou Vltavou. Následně se nedaleko Volar potkává se Studenou Vltavou, dále do vnitrozemí pokračuje jako Vltava. Severozápadní oblast Národního parku odvodňuje Otava vznikající soutokem Vydry a Křemelné.

Většina vody spadlá v Národním parku Šumava doputuje do Severního moře, malá část území při státní hranici připadá do povodí Dunaje, kterým se voda dostane až do Černého moře.

Rostliny a živočichové

Většina Šumavy je pokryta lesy, horskými lesy a horskými smrčinami. Smrk spolu s borovicí, lískou, břízou a olší patří k nejstarším osídlencům Šumavy s téměř deseti tisíciletou historií. Většina lučních mokřadů, na které můžeme na Šumavě narazit, vznikla až v důsledku působení člověka po odlesnění části krajiny.

Šumavská květena a rostlinstvo jsou typickou ukázkou středohorské středoevropské flóry a vegetace, se specifiky, které jsou dány relativní blízkostí alpského vysokohorského masivu. Šumava má dokonce své endemity, mezi něž patří oměj šalamounek, hořeček mnohotvarý český, prstnatec májový rašelinný a zvonečník černý. Bohužel již vyhynutým endemitem byl hořeček mnohotvarý pravý.

Na faunu Šumavy má příznivý dopad velikostí území, velikostí zón s nejvyšším statutem ochrany, členitostí území a různorodostí biotopů. Samostatnou kapitolu představuje fauna horských smrkových lesů. Vodní toky Šumavy jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční v ČR. Mezi nejvýznamnější šumavské druhy patří tetřev hlušec, rys ostrovid, datlík tříprstý, kos horský nebo sýc rousný. Populace tetřeva hlušce na Šumavě je jedinou životaschopnou populací tetřeva v ČR, a proto je i velmi citlivá na rušení. Na území NP a CHKO Šumava je možné pozorovat až tři druhy orlů. Mezi vyhubené savce šumavských hvozdů patří například medvědi (poslední zastřelen v roce 1856).

Nejvyšší hory Národního parku Šumava

  • Plechý (Plöckenstein) – 1378 m
  • Blatný vrh (Plattenhausenriegel) – 1376 m
  • Nad Rakouskou loukou – 1373 m
  • Velká Mokrůvka (Moorberg) – 1370 m
  • Trojmezná (Bayerischer Plöckenstein) – 1361 m
  • Srčina (Hochficht) – 1338 m
  • Poledník (Mittagsberg) – 1315 m
  • Černá hora (Schwarzberg) – 1315 m

 

Chcete bydlení či rekreaci v srdci Šumavy?

Apartmány Stožec jsou unikátní apartmány v srdci Šumavy, v harmonické přírodě s neopakovatelným výhledem a celoročním sportovním vyžitím.
Objevte možnosti a krásy apartmánů.

Podívejte se na volné apartmány Podívejte se na volné apartmány Podívejte se na volné apartmány